حسن باقری‌نیا؛ نمونه‌ای از یک شهروند آگاه، شجاع و کنشگر